മിക്ക വീട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ലേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്ത്… അവർക്കാണ് ഈ അവസ്ഥ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമോ..?, ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വേദനയോടെ ഒരു കുറിപ്പ്, ഇല്ല സഹോദരാ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ; ചേർത്തുനിർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ

March 12, 2020