പുതിയ ജില്ലാ എമർജൻസി നമ്പറുകൾ കാണാം

August 16, 2018

കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ എമർജൻസി നമ്പറുകൾ പുറത്തുവിട്ട് സർക്കാർ…

&

തൃശൂരിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കേണ്ട നമ്പറുകൾ

Collectorate Control Room:

Mobile:                    9447074424

Land Line:               0487-2362424

Taluk Control Rooms:

Chalakkudy –         0480-2705800

Thrissur –               0487-2331443

Talappilly –            04884-232226

Mukundapuram – 0480-2825259

Chavakkad –         0487-2507350

Kodungallur –      0480-2802336

Kunnamkulam –  04885-225200

#KeralaFloods2018
#ThrissurFloods