‘അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായി’; മോഹൻലാലിനെ കണ്ടതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ആരാധകൻ , കുറിപ്പ് വായിക്കം..

മലയാളികളുടെ മുഴുവൻ ആരാധനാപാത്രമായ കലാകാരനാണ് മോഹൻലാൽ. ആ നടന വിസ്മയത്തെ ഒന്നടുത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. മോഹൻലാൽ എന്ന....