മലയാളികളുടെ അതിജീവന സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആവേശമായി മാറിയ അസീയ ബീവി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്…

കേരള ജനതയെ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തിയ കുറെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയത്.. കേരളം മറവിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കപെടുവാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കറുത്ത....