ഇരുമ്പ് തണുത്ത് മഴയായി വീഴുന്നു; ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോത് ദിനം പ്രതി വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് മഴയെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ....