11,300ൽ പരം കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തി ബിഹു അവതരണം; നേടിയെടുത്തത് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ്

ഗുവാഹട്ടിയിൽ അസ്സമികളുടെ ബിഹു അവതരണം നേടിയെടുത്തത് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് ആണ്. 11,304 നർത്തകരെയും ഡ്രംസ് കലാകാരന്മാരെയും ഒരുമിച്ചു ഒരു....