കാനനഭംഗിക്ക് നടുവിൽ ഏഴുവർണ്ണങ്ങൾ വിരിച്ച് ഭൂമി; അത്ഭുതമായി മഴവിൽ മണ്ണിന്റെ ഗ്രാമം

ഒട്ടേറെ വിസ്മയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് ഭൂമി. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കും സർഗാത്മകതയ്ക്കും അപ്പുറം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഭൂമി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില....