അതിജീവനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായി ഈ പാവക്കുട്ടികളും…

കേരളം നേരിട്ട മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നും കേരളക്കരയെ അതിജീവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ചെറുതും വലുതുമായ സഹായവുമായി നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിയത്. ഇത്തരത്തിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ....