ഒന്നാമനായി  “അവഞ്ചേഴ്സ്- എൻഡ് ഗെയിം”

ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ഏതാണ് എന്ന  ചോദ്യത്തിന് ഇനി പുതിയ അവകാശി. വിഖ്യാത സംവിധായകനായ....