ആപ്പിൾ, വാഴപ്പഴം, ചിക്കൂ..- സോഷ്യലിടങ്ങളിൽ തരംഗമായി പഴങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ചായ

ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലെ ചില വിചിത്രമായ കോമ്പിനേഷനുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടാറുണ്ട്. പലതും കൗതുകം സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. ചിലതാകട്ടെ, എന്തൊരു വിചിത്രം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതും.....