ഐടി കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കാൻ മികച്ച അവസരം ഒരുക്കി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി; അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു

ഐടി മേഖലയിൽ മികച്ചൊരു തൊഴിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? അതാത് മേഖലയിൽ അത്യാധുനിക ടെക്‌നോളജികളിൽ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ശോഭിക്കാൻ....

അത്യാധുനിക ഐടി കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കാൻ അവസരം; ഭാവി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി!

ദിനംപ്രതി തൊഴിലവസരങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകളും വർധിച്ചു വരുന്ന മേഖലയാണ് ഐടി രംഗം. പുത്തൻ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ന്യൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും....