​ഗൂ​ഗിൾ മാപ്പിനും വഴി തെറ്റിയേക്കാം; എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം!!

ഗൂഗിൾ മാപ്പിനും വഴി തെറ്റുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് മാപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ യാത്ര ചെയ്ത് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ. ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള അപകടങ്ങൾ....

ജങ്ക് ഫുഡ് ശീലമാക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക…

രുചിയും മണവും കൊണ്ട് ഭക്ഷണ പ്രേമികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജങ്ക് ഫുഡ്. ജങ്ക് ഫുഡ് ശീലമാക്കുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.. കാരണം....