എന്നെന്നും കാവലുണ്ട്; വയോധികന് രക്ഷയായായത് കേരളാ പോലീസ്!

നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നീതിനിർമ്മാണത്തിനും വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്‌നിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ. പലപ്പോഴും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ മിത്രങ്ങളായി അവർ മാറിയ....