മരുഭൂമി വിഴുങ്ങിയ വജ്രനഗരം- വിചിത്രമായൊരു തകർച്ചയുടെ കഥ

ഒരുകാലത്ത് ആളുകളും ആരവവും നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാശമായ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപൂർവ്വ സംഭവമല്ല. ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഭൂതകാലത്തിന്റെ....