സിനിമ മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നവും ലോകവും; വിശേഷങ്ങളുമായി മാളവിക ശ്രീനാഥ്‌

\സിനിമ എന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. കഠിന പ്രയത്നവും നെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരു പിടി സ്വപ്നങ്ങളും കലയോടുള്ള അഭിനിവേശവും എന്നും സിനിമ....