ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ എടുക്കാം ചില മുൻ കരുതലുകൾ…

എപ്പോഴും ഊർജ്വസ്വലരായി ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്… നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായി....