2019 കീഴടക്കിയ 5 വില്ലന്മാർ

മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് 2019 ഒരു ഗംഭീര വർഷം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒട്ടേറെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ വർഷത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത്....