‘കഞ്ഞിവെള്ളം’ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും…

നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം. എന്നാൽ വെറുതെ കളയുന്ന ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനുമുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഏറെ. കഞ്ഞിവെള്ളം....