മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ 42.5 കിലോമീറ്റർ മാരത്തണിൽ സാരിയിൽ ഓടി ഒഡിയ വനിത; ശ്രദ്ധനേടി ചിത്രങ്ങൾ

യുകെ താമസമാക്കിയ ഒഡിയ വനിത ഞായറാഴ്ച്ച മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ സംബൽപുരി കൈത്തറി സാരി ധരിച്ച് 42.5 കിലോമീറ്റർ മാരത്തൺ ഓടി. 41....