സ്ട്രെസ് ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന സൂചനകൾ; എന്താണ് സ്‌ട്രെസ് റാഷ്?

മാനസികമായി സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളമായുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയിലും സ്ട്രെസ് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വേറിട്ടുനിൽകും. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ചിലർക്ക്....

വരണ്ട ചർമ്മമാണോ? ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിലുണ്ട് പ്രതിവിധി

തിരക്കേറിയ ജീവിത സാഹചര്യവും, സമ്മർദ്ദവുമെല്ലാം ചേർന്ന് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് നീക്കിവയ്ക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവരാണ് അധികവും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായ പരിചരണമില്ലാതെ തൊലി വരണ്ട....

മഴക്കാലത്ത് മുഖത്തിനും മുടിക്കും വേണം, പ്രത്യേക കരുതൽ

കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. വേനൽ കാലത്തെ സംരക്ഷണ രീതികളല്ല, മഴക്കാലത്ത് വേണ്ടത്. മഴക്കാലമായാൽ ചർമത്തിലെ....