സൊമാലിയയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് സ്‌കൂളും ആശുപത്രിയും വേണം; 750 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ

സൊമാലിയയിൽ സ്കൂളും ആശുപത്രിയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത്  750 കിലോ മീറ്റർ. സ്വീഡനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ  ഹംബർഗിലെത്തുന്ന....