കണ്ണിന് കാവലാകുന്ന ചീരയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

വീട്ടിലെ വേലിപ്പടർപ്പിലും തൊടിയിലുമൊക്കെ സുലഭമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചീര. പലരും കാര്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകാതെ പോകുന്ന ചീരയുടെ ഗുണങ്ങൾ....