ഒരു ഗ്രാമം നിറയെ വൈറലായ യൂട്യൂബർമാർ, അതും ഇന്ത്യയിൽ; ഇവിടം ട്രെൻഡിങ്ങിലാണ്!!

ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. വൈറൽ, ട്രെൻഡിങ് തുടങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂജൻ വാക്കുകൾ....