രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തുനിൽക്കാം; ദിവസവും ശീലമാക്കാം ഗോൾഡൻ മിൽക്ക്

മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പഴമക്കാരായി കൈമാറി വന്ന ഒരു അമൂല്യ കൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള....