റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും മകനും ട്രെയിനുകൾ ക്രോസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കണ്ടപ്പോൾ- ഹൃദ്യമായൊരു കാഴ്ച

ഹൃദ്യമായ നിമിഷങ്ങൾ എപ്പോഴും സമ്മാനിക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ദിവസം മുഴുവൻ ഓർത്തുചിരിക്കാനും കണ്ണുനിറയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന ധാരാളം കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക്....