2023ന്റെ നിറമാകാൻ വിവ മജന്ത- അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ

ഓരോ വർഷവും ഓരോ നിറങ്ങൾ ആ വർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാറുണ്ട്. 2023ന്റെ നിറമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിവ മജന്ത. പാന്റോൺ കമ്പനി ഈ....