നച്ചാപ്പിക്ക കാശുവാങ്ങിക്കാത്ത മമ്തയുടെയും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യുരിയസ് ആയ ദിലീപിന്റെയും കിടിലൻ പെർഫോമൻസുമായി കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാർ

September 6, 2018

നച്ചാപ്പിക്ക കാശുവാങ്ങിക്കാത്ത മമ്തയുടെയും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യുരിയസ് ആയ ദിലീപിന്റെയും മികച്ച അനുകരണങ്ങൾ കട്ടുറുമ്പ് വേദിയിൽ…മലയാളികളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ‘ടു കൺട്രീസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ദിലീപിന്റെയും മമ്തയുടെയും മികച്ച ഹാസ്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കട്ടുറുമ്പ് വേദിയെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പ കുട്ടികളുടെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് കാണാം…