ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത; ബിജെപി മുന്നിൽ

October 24, 2019

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ കേരളത്തിനൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയും ഹരിയാനയും. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്.  കോൺഗ്രസ് ഏറെ പിന്നിലാണ്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലവിൽ ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 288 മണ്ഡലങ്ങളും ഹരിയാനയിൽ 90 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്.

അതേസമയം ഹരിയാനയിൽ എൻ ഡി എയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീഡ് നില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഹരിയാനയിൽ ബിജെപിയ്ക്ക് 44, കോൺഗ്രസിന് 34, മറ്റുമുള്ളവ 16 എന്നിങ്ങനെയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ  ബിജെപിയ്ക്ക്  175 ഉം കോൺഗ്രസിന്  91 ഉം മറ്റുള്ളവ 22 ഉം സീറ്റുകളാണ് നിലവിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത്.