വീടും സമ്പത്തുമില്ല- പക്ഷേ പഠനം മുടക്കാതെ ഒന്നിച്ച് നഴ്‌സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആറു സഹോദരിമാർ; പ്രചോദനം ഈ ജീവിതം

November 2, 2023

സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ, ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പലർക്കും എത്താനുള്ള ദൂരം അതികഠിനവും ദീർഘവുമാണ്. സമ്പത്തും വീടുമില്ലെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ആറു സഹോദരിമാരുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ അനുഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്.
19-25 വയസിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള ആറ് സഹോദരിമാർ അവരുടെ കുടുംബവീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ദശാബ്ദമായി ഭവനരഹിതരായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതസാഹചര്യം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൽ നിന്നും നഴ്‌സുമാരാകാനുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടയാൻ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ തടസ്സമായില്ല. ആറ് സഹോദരിമാരും വീട്ടിലിരുന്നുതന്നെ പഠിച്ച് , അവരുടെ GED-കൾ നേടി. തുടർന്ന് കോളേജിൽ പോയി അവിടെ അവർ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ ബിരുദം നേടി. ഈ സഹോദരങ്ങൾ നിലവിൽ SUNY ഡൗൺസ്‌റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുകയും നഴ്സിംഗ് സ്‌കൂളിൽ ചേരുകയും ചെയ്യും.

തങ്ങളുടെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ തങ്ങളെ നിലനിർത്തിയതായി ലോറൻസ് സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ, അവർ നഴ്സിംഗ് ബിരുദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Read also: ഇന്ത്യയിലെ 7 ഭാഷകളിൽ ആയി കേരള പിറവി ആശംസകൾ നേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ; ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് കേരളക്കര

പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ലോറൻസ് കുടുംബത്തിന്റെ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം അവർ ഭവനരഹിതരായിരുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ വീടുകൾ മാറാൻ നിർബന്ധിതരായി. എങ്കിലും അവരുടെ പിതാവ് അവരെ ഉന്നത പഠനം തുടരാനും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Story highlights- 6 Homeless Sisters Becoming Nurses Together