മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരെ ബോധവാന്മാരാകാം- ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധദിനം

June 26, 2024

മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം, അനധികൃത കടത്ത് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ ആഹ്വാനവുമായി ലോക ലഹരി വിരുദ്ധദിനം എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 26 ന് ആചരിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഈ ദിനത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഈ ദിവസം, വിവിധ പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഒത്തുകൂടുന്നു, ഇത് അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരായ മുൻകാല നേട്ടങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗ വൈകല്യങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരിൽ അഞ്ചിലൊന്നിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് പുനരധിവാസത്തിനോ ചികിത്സയ്‌ക്കോ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സംഭവത്തെ അതിനാൽത്തന്നെ ഈ ദിനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Read also: ഡിഎൽഎഫ് ഫ്ളാറ്റിലെ ഇ.കോളി ബാക്ടീരിയ ബാധ എന്താണ്? എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം?

ഈ വർഷം 2024, മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ‘തെളിവുകൾ വ്യക്തമാണ്: പ്രതിരോധത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക’ എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോടുള്ള പൂർണ്ണമായ ആദരവ്, അനുകമ്പ, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ ധാരണ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഔഷധ നയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഈ കാമ്പയിൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

Story highlights- International day against drug abuse and illicit trafficking