പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

തിരക്കേറിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പലരും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം. രാവിലെ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ.....