ഗണപതി സാന്നിധ്യമുള്ള സിനിമ; ചർച്ചയായി ‘ചാൾസ് എന്റർപ്രൈസസ്’

പ്രഖ്യാപനം മുതൽ ചർച്ചയായ സിനിമയാണ് ‘ചാൾസ് എന്റർപ്രൈസസ്’. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്ക് വളരെയധികം സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, സിനിമയുടെ ഏറ്റവും....