‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ കോണ്ടസ്റ്റ് അവസാനിക്കാൻ ഇനി 3 ദിവസം മാത്രം!

കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ പാട്ടിന്റെ ലഹരി പടർത്താൻ എത്തുകയാണ് ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്ളവേഴ്സ്. ഫ്‌ളവേഴ്‌സിന്റേയും ട്വന്റിഫോറിന്റേയും പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സൗജന്യമായി....

‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’; സംഗീതലഹരിയിൽ അവിയലിനൊപ്പം ചുവടുവെക്കാം…

കോഴിക്കോട് സംഗീതത്തിന്റെ ലഹരി പടർത്താൻ എത്തുകയാണ് ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’. ഫെബ്രുവരി 9 ന് കോഴിക്കോട് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ....

കോഴിക്കോടൻ മണ്ണിൽ പാട്ടിന്റെ ലഹരി പടർത്താൻ ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ എത്തുന്നു

കോഴിക്കോടിനെ പാട്ടിന്റെ ലഹരിയിൽ ആറാടിക്കാൻ ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ എത്തുന്നു. ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ഒരുക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഷോ ഫെബ്രുവരി 9നാണ്....

ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ഒരുക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റിനായി കോഴിക്കോട് ഒരുങ്ങുന്നു- ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു

കോഴിക്കോട്ടെ സംഗീതപ്രേമികളെ ആവേശംകൊള്ളിക്കാൻ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ഒരുക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഷോ വരുന്നു. ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ എന്ന സംഗീത നിശയ്ക്കുള്ള....