വിശ്വാസങ്ങളുടേയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഈസ്റ്റർ

ഈസ്റ്റർ ,പാസ്ച അല്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാരണ ഞായർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന....

വിശ്വാസങ്ങളുടേയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഈസ്റ്റർ

ഈസ്റ്റർ ,പാസ്ച അല്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാരണ ഞായർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന....

വിശ്വാസങ്ങളുടേയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഈസ്റ്റർ

ഈസ്റ്റർ, പാസ്ച അല്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാരണ ഞായർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന....