കാപ്പി കുടിക്കാം , കപ്പ് കഴിച്ച് വിശപ്പും മാറ്റാം; ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കപ്പ് വിപണിയിൽ!

കാപ്പി കുടിച്ച ശേഷം വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ഇനി വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ‘ഈറ്റ് കപ്പ്’. ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്....