ഇതിലും മികച്ച ഗോൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം; ഹസാർഡിന്റെ ഗോൾ കാണാം

ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ  ഏറ്റവും മികച്ച ഗോളുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെൽസിക്കായി ഒറ്റയാൻ ഗോൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ ഈഡൻ ഹസാർഡിന്റെ അത്ഭുത ഗോൾ. കറാബോ കപ്പിൽ....