ജീവനക്കാരുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കസേരകൾ ഒഴിവാക്കി; വൈറലായി പോസ്റ്റ്

ജീവനക്കാരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഓഫീസുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത കൂട്ടാൻ സ്റ്റോറിൽ....