കൺകുരു അകറ്റാൻ ഒറ്റമൂലികൾ

കൺകുരു ഒരിക്കലെങ്കിലും വരാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായി തന്നെ കൺകുരു അലട്ടാറുണ്ട്. നിർജലീകരണം, ഉറക്കക്കുറവ്, പോഷക കുറവ്, മേയ്ക്കപ്പ്....