ലംബോർഗിനിയും റോൾസ് റോയിസും ഉണ്ടായതിങ്ങനെ…കാറുകൾക്ക് പിന്നിലെ രസകരമായ കഥ വായിക്കാം….

ഡ്രൈവിങ് ഹരമാക്കിയവരുടെയും വാഹനങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നവരുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളാണ് ലംബോർഗിനിയും റോൾസ് റോയിസും. സിനിമ താരങ്ങളും സാധാരണക്കാരുമുൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹന പ്രേമികൾ അവർക്കിഷ്ടപെട്ട....