ഗർബ കളിക്കിടെ ഹൃദയാഘാതമരണങ്ങൾ; സംഭവിച്ചതെങ്ങനെ, കാരണങ്ങൾ അറിയാം!

ആഘോഷങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നവയാണ്. എന്നാൽ അവ മരണകെണികളായി മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗുജറാത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ സംഭവിച്ച ദാരുണ....

നോർത്തേൺ ലൈറ്റും ഗർബയും; ആടിത്തിമിർത്ത് ഗുജറാത്തികൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അറോറ ബൊറിയാലിസ്. ഇവ നോർത്തേൺ ലൈറ്റുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസമാണ്....