കൈകൾക്ക് പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ..

വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഒട്ടുമിക്ക ആന്റി ഏജിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മുഖം ചെറുപ്പമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ, കൈകൾക്കോ കാലുകൾക്കോ ആവശ്യമായ പരിചരണം....

കൈകൾ പൂവുപോൽ മൃദുലമാക്കാം..

എന്തിനും ഏതിനും കൈകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവയുടെ മൃദുത്വം നഷ്ടമായി പരുപരുത്തതാകും. എന്നാൽ, സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ കൈയ്‌കളുടെ മൃദുത്വം നിലനിർത്താൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട്.....