വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ പഠന രീതിയുമായി ഹോംസ്‌കൂൾ ലേർണിംഗ് ആപ്പ്!!

ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ എൻഗേജിങ്ങും, ഇന്ററാക്റീവും ആക്കുവാനായി ഹോംസ്‌കൂൾ ലേർണിംഗ് ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ആശയമാണ് 3 ഡയമെൻഷണൽ ലേർണിംഗ്....

“ജീവിതത്തിനായി പഠിക്കൂ, നേടൂ ജീവിത വിജയം’’ ഹോംസ്‌കൂൾ ലേർണിംഗ് ആപ്പിലൂടെ!

ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഹോം സ്‌കൂളിംഗ് മലയാളികൾക്ക് ശീലമായിക്കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായി മാത്രം പഠനം ഒതുങ്ങുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠനനിലവാരത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും....