‘ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ’ തമിഴ് റീമേക്കായ ‘കൂഗിൾ കുട്ടപ്പ’യിലെ ആദ്യ ഗാനമെത്തി

2019-ൽ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വേർ 5.25ന്റെ തമിഴ് റീമേക്കാണ് കൂഗിൾ കുട്ടപ്പ. മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത....