ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ഒരമ്മയും മക്കളും; തൂപ്പുകാരിയായ അമ്മയുടെ മക്കളെ കണ്ട് ഞെട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ജാർഖണ്ഡിലെ  രാജപ്ര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തൂപ്പുകാരിയായിരുന്നു  സുമിത്ര ദേവി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോലിയിൽ നിന്നും റിട്ടയറായ ഈ അമ്മയ്ക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്ന്....