മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മദിന നിറവില്‍ രാജ്യം; കാണാം ഗാന്ധിജിയുടെ ചില അപൂര്‍വ്വ ചിത്രങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മ വാര്‍ഷിക നിറവിലാണ് രാജ്യം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രാജ്യാന്തര അഹിംസാ ദിനമായാണു ഗാന്ധിജയന്തി....