മഞ്ഞു വീഴ്ചക്കിടയിൽ ഒരു ഡാൻസ് പരിശീലനം; വൈറൽ വീഡിയോ കാണാം..

നല്ല മഞ്ഞുവീഴുന്ന തണുപ്പിൽ മൂടി പുതച്ച് കിടക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ. തണുപ്പിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതുപോയിട്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് പോലും ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ മുന്നിലാണ് പാന്റ്സ് മാത്രം....