മരണമടഞ്ഞ ജവാന്മാരുടെ പേരുകൾ ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തി ആദരമർപ്പിച്ച് യുവാവ്..

ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ സൈനീക വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമം. മരണമടഞ്ഞ ജവാന്മാർക്കായി രാജ്യം....