40 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായ സിനിമ, ചെലവ് 1000 കോടിയിലധികം; ‘മെഗാലോപോളിസ്’ റിലീസിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം

നിരവധിയാളുകളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും മുതല്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത് മുതല്‍ നിരവധി....