സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ‘അമ്മ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ…

സിനിമ- സാംസ്കാരിക മന്ത്രി എ കെ ബാലനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി താര സംഘടന അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ....