ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പറക്കും താരം…

ക്രിക്കറ്റിനോട് വിട പറഞ്ഞ് മൈതാനത്തെ പറക്കും താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്. ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന കൈഫ്. പറക്കും....